TAXICHEQUE VOOR 65-PLUSSERS

… RICHTLIJNEN GELDIG VANAF 1 JANUARI 2009

Het stadsbestuur wil dat Antwerpen een bereikbare en leefbare stad is. Iedereen, ook een minder mobiele 65-plusser met een beperkt inkomen, moet zich comfortabel kunnen verplaatsen. Daarom verleent de stad taxicheques aan minder mobiele en tijdelijk minder mobiele 65-plussers.

Wie komt in aanmerking?

 • U bent ingeschreven in het bevolkingsregister van de stad Antwerpen.
 • U bent ouder dan 65 jaar.
 • U moet een medisch attest voorleggen voor minder mobiele 65-plusser, duidelijk ingevuld, gedateerd, ondertekend en afgestempeld door een arts, waaruit blijkt dat u 2 of hoger scoort op de KATZ-schaal voor het criterium ‘Transfer en verplaatsingen’ zoals beschreven in het decreet op rusthuizen en serviceflats, of waaruit blijkt dat u ingevolge een medische ingreep een revalidatieperiode voorgeschreven werd van minimaal 1 maand – maximaal 6 maanden, eventueel verlengbaar tot maximaal 12 maanden. Voor meer info: De Katz-schaal in de thuisverpleging.
 • U hebt een inkomen dat maximaal tweemaal het leefloon bedraagt.

Waar en hoe kan u taxicheques aankopen?

 • In de districtshuizen en de stadskantoren.
 • Breng één van voornoemde attesten, uw identiteitskaart en uw meest recente aanslagbiljet (jaar X-1, waarbij X het jaar van de aanvraag is, dus inkomsten X-2) van de personenbelasting mee.

U kan zich ook laten vertegenwoordigen. Opgelet de vertegenwoordiger moet naast zijn/haar identiteitskaart ook een leesbare, door u ondertekende en gedateerde volmacht kunnen voorleggen.

Hoe gebruikt u de taxicheques en hoe worden ze gecontroleerd?

 • Spreek af met taximaatschappij. U vindt de lijst van maatschappijen die taxicheques mogen aanvaarden op de achterkant van de cheque
 • Leg uw identiteitskaart en taxicheque(s) voor aan de taxichauffeur. De taxichauffeur controleert of uw gegevens op identiteitskaart overeenstemmen met de gegevensop de taxicheque(s).De taxicheques mogen niet eenzelfde volgnummer hebben.

Hoe lang zijn de taxicheques geldig?

 • De cheques zijn geldig tijdens het jaar van uitgifte.
 • De cheques kunnen gebruikt worden tot en met 31 december van het uitgiftejaar.
 • Taximaatschappijen die achteraf aan de klant factureren, verwittigen de klant hoeveel taxicheques hij moet bijhouden voor de afrekening van de maand december.

Afspraken en beperkingen

 • Iedere cheque heeft een uniek nummer.
 • U betaalt de helft van de waarde van de taxicheques.
 • U hebt recht op maximum 12 cheques per maand.
 • U betaalt het verschil bij als de prijs van uw taxirit hoger is dan de waarde van de aangeboden taxicheques.
 • De taxichauffeur mag u, wanneer de prijs van de rit lager is dan de aangeboden taxicheque(s), het verschil niet terugbetalen.
 • U kan deze taxicheques uitsluitend gebruiken voor verplaatsingen die uzelf doet, alleen of met begeleiding.
 • Het is verboden taxicheques om te ruilen tegen contant geld of ze op enige andere wijze te besteden dan voor de betaling van een taxirit.
 • Ongebruikte taxicheques kan u het volgende jaar niet meer inruilen voor nieuwe cheques.

Kunnen deze taxicheques voor (tijdelijk) minder mobiele 65 plussers worden gecumuleerd met deze voor personen met een beperking?

U kan de taxicheques voor minder mobiele of tijdelijk minder mobiele 65 plussersniet cumuleren met het rechtop taxicheques voor personen met een beperking. U kan slechts één soort taxicheques aanvragen.

Wanneer worden taxicheques terugbetaald?

 • Bij verhuis naar een andere gemeente.
 • Bij overlijden.
 • Als u om medische redenen geen taxicheques meer kan gebruiken, moet u dit bewijzen met een duidelijk leesbaar en ondertekend medisch attest van uw arts. Dit bewijs moet uiterlijk twee maanden na het gebeuren ingeleverd worden bij uw districtshuis of stadskantoor.
 • Verloren, beschadigde of gestolen taxicheques worden niet terugbetaald of vervangen.

Wat zijn de gevolgen bij niet naleving van de bepalingen van dit reglement?

Als u de bepalingen van dit reglement niet naleeft, verliest u alle rechten en voordelen, verbonden aan taxicheques voor personen met een beperking.